Contract – GOED. Academy

Deelnamecontract

Artikel 1: Definities

1.1 GOED.academy: De aanbieder van e-learnings en fysieke cursussen, onderdeel van GOED.consult BV, gevestigd aan Europalaan 40, Utrecht. Wettelijk vertegenwoordiger is S. Bofarid, algemeen directeur.

1.2 Cursist: De natuurlijke persoon die deelneemt aan de e-learning of fysieke cursus.

1.3 Diensten: De door GOED.academy aangeboden e-learnings en fysieke cursussen.

Artikel 2: Inschrijving en Betaling

2.1 Inschrijving: Inschrijving voor een dienst geschiedt via de website van GOED.academy. De cursist ontvangt een bevestiging per e-mail.

2.2 Betaling: De betaling dient voorafgaand aan de start van de dienst volledig te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen. Betaling kan geschieden via de aangeboden betaalmethoden op de website.

2.3 Prijswijzigingen: GOED.academy behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen. Voor reeds ingeschreven cursisten gelden de prijzen op het moment van inschrijving.

Artikel 3: Herroepingsrecht

3.1 E-learnings: De cursist heeft het recht om binnen 14 dagen na inschrijving de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen, mits de e-learning nog niet gestart is.

3.2 Fysieke Cursussen: De cursist heeft het recht om binnen 14 dagen na inschrijving de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Bij herroeping binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus is geen restitutie mogelijk.

3.3 Herroeping: Bij herroeping worden reeds betaalde bedragen binnen 14 dagen teruggestort. De cursist dient schriftelijk of per e-mail gebruik te maken van het herroepingsrecht.

Artikel 4: Annulering en Wijziging

4.1 E-learnings: Annulering van inschrijving voor een e-learning kan tot aan het moment van eerste toegang zonder kosten. Na toegang is annulering niet meer mogelijk.

4.2 Fysieke Cursussen: Annulering van inschrijving voor een fysieke cursus kan kosteloos tot 14 dagen voor aanvang van de cursus. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus is geen restitutie mogelijk.

4.3 Wijziging: Wijziging van inschrijving kan in overleg met GOED.academy plaatsvinden, afhankelijk van beschikbaarheid en organisatorische mogelijkheden.

Artikel 5: Levering van Diensten

5.1 E-learnings: E-learnings zijn beschikbaar via het online platform van GOED.academy. De cursist krijgt toegang tot de e-learning na volledige betaling.

5.2 Fysieke Cursussen: Fysieke cursussen worden gegeven op de aangegeven locatie en tijdstip. Eventuele wijzigingen in locatie of tijdstip worden tijdig aan de cursist gecommuniceerd.

Artikel 6: Certificering

6.1 Voorwaarden: Bij voltooiing van de training ontvangen de deelnemers een officieel certificaat, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Actieve deelname
  • Succesvolle afronding van de praktijktraining

6.2 Geldigheidsduur: Het certificaat is 1 jaar geldig.

Artikel 7: Garantie en Aansprakelijkheid

7.1 Garantie: GOED.academy garandeert de kwaliteit van de aangeboden diensten.

7.2 Aansprakelijkheid: GOED.academy is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de deelname aan de diensten, behoudens opzet of grove nalatigheid. De cursist is verantwoordelijk voor het opvolgen van de instructies en adviezen gegeven tijdens de cursus.

Artikel 8: Privacy en Gegevensbescherming

8.1 AVG: GOED.academy verwerkt persoonsgegevens van de cursist conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

8.2 Gegevensverwerking: Persoonsgegevens worden gebruikt voor administratieve doeleinden en om de cursist te informeren over relevante diensten en activiteiten. Gegevens worden niet gedeeld met derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cursist.

Artikel 9: Klachtenregeling

9.1 Indiening: Klachten over de dienstverlening dienen binnen 14 dagen na constatering schriftelijk of per e-mail te worden ingediend.

9.2 Behandeling: GOED.academy behandelt de klacht binnen 14 dagen na ontvangst. Indien meer tijd nodig is voor onderzoek, wordt de cursist hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 10: Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

10.1 Toepasselijk Recht: Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen: Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Door bij het afrekenen op onze website akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en het contract, bevestigt u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.