Algemene Voorwaarden – GOED. Academy

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van GOED. Academy

Artikel 1: Definities

1.1 GOED.academy: De handelsnaam van GOED.consult BV, gevestigd aan Europalaan 40, Utrecht, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83009043.
1.2 Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met GOED.academy.
1.3 Overeenkomst: Elke overeenkomst tussen GOED.academy en de klant, inclusief maar niet beperkt tot het leveren van e-learnings en fysieke cursussen.
1.4 Producten: Alle goederen en diensten die door GOED.academy worden aangeboden, waaronder e-learnings, fysieke cursussen, en aanverwante producten.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van GOED.academy, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Door het plaatsen van een bestelling bij GOED.academy accepteert de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd door GOED.academy.

Artikel 3: Aanbiedingen en Offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van GOED.academy zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
3.2 Aanbiedingen en offertes zijn geldig gedurende de in de offerte aangegeven termijn. Indien geen termijn is aangegeven, is de aanbieding of offerte geldig tot 30 dagen na de datum van uitgifte.
3.3 GOED.academy kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen en offertes, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4: Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant een bestelling plaatst via de website van GOED.academy en deze bestelling door GOED.academy is bevestigd.
4.2 Na plaatsing van de bestelling ontvangt de klant een bevestiging per e-mail. Deze bevestiging bevat de essentiële informatie van de bestelling en de contactgegevens van GOED.academy.

Artikel 5: Herroepingsrecht

5.1 E-learnings: De klant heeft het recht om binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, mits de e-learning nog niet is gestart.
5.2 Fysieke Cursussen: De klant heeft het recht om binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien de fysieke cursus binnen deze termijn plaatsvindt, kan de cursus alleen verzet worden.
5.3 Om gebruik te maken van het herroepingsrecht dient de klant GOED.academy schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen binnen de herroepingstermijn.
5.4 GOED.academy zal binnen 14 dagen na ontvangst van de herroepingsverklaring het volledige aankoopbedrag terugbetalen, mits de klant nog geen gebruik heeft gemaakt van het product of de dienst.

Artikel 6: Betaling

6.1 Betaling dient te geschieden via de op de website aangeboden betaalmethoden.
6.2 De klant is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan GOED.academy te melden.
6.3 Indien de klant in gebreke blijft met de tijdige betaling, is de klant van rechtswege in verzuim en is de klant wettelijke rente verschuldigd. GOED.academy is gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven, waarbij de klant naast het verschuldigde totaalbedrag tevens gehouden is tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 7: Levering

7.1 De levering van e-learnings geschiedt via elektronische weg. De klant krijgt na betaling toegang tot het online platform van GOED.academy.
7.2 De levering van fysieke cursussen vindt plaats op de overeengekomen datum en locatie zoals vermeld in de bevestiging.
7.3 Indien een levering vertraging ondervindt of niet kan worden uitgevoerd, wordt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en heeft de klant het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
7.4 De cursist beschikt zelf over een computer voor de toegang tot de e-learningen en voorbereiding voorafgaand aan de cursus. 

Artikel 8: Annulering en Wijziging

8.1 E-learnings: Annulering van een e-learning kan kosteloos tot aan het moment van het inzage van de e-learning. Na inzage van de e-learning is annulering niet meer mogelijk. 
8.2 Fysieke Cursussen: Annulering van een fysieke cursus kan kosteloos tot 14 dagen voor aanvang van de cursus. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus is geen restitutie mogelijk.
8.3 Wijziging van een inschrijving kan in overleg met GOED.academy plaatsvinden, afhankelijk van beschikbaarheid en organisatorische mogelijkheden.
8.4 Eventuele annuleringen worden binnen 30 dagen terugbetaald. 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 GOED.academy is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die de klant lijdt in verband met de overeenkomst, behoudens opzet of grove nalatigheid van GOED.academy.
9.2 GOED.academy is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van door derden geleverde producten en diensten.
9.3 De aansprakelijkheid van GOED.academy is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van GOED.academy wordt uitbetaald.

Artikel 10: Klachtenregeling

Heeft u een klacht dan verwijzen we u graag door naar ons klachtenformulier. Hier staat ook de klachtenprocedure beschreven. 

Artikel 11: Privacy, Gegevensbescherming en Geheimhouding

11.1 GOED.academy verwerkt persoonsgegevens van de klant conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
11.2 Persoonsgegevens worden gebruikt voor administratieve doeleinden en om de klant te informeren over relevante diensten en activiteiten. Gegevens worden niet gedeeld met derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant.
11.3 De docenten zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht; alles wat tijdens de cursus wordt besproken, blijft binnen de cursus. Alle uitgewisselde informatie blijft vertrouwelijk en zal niet met derden worden gedeeld.

Artikel 12: Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

12.1 Op alle overeenkomsten tussen GOED.academy en de klant is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar GOED.academy gevestigd is.
Bij het afrekenen op onze website bevestigt u dat u deze algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat. Voor vragen kunt u contact opnemen via administratie@goed.work of telefonisch op 030 208 1823 tijdens kantoortijden van maandag tot en met vrijdag.