Annuleringsformulier – GOED. Academy

vertrouwelijke behandeling van klachten

Alle klachten worden door GOED.academy strikt vertrouwelijk behandeld. Alleen de direct betrokkenen en de functionarissen die de klacht behandelen hebben toegang tot de details van de klacht. Klachten worden geregistreerd in een beveiligd systeem dat alleen toegankelijk is voor geautoriseerd personeel. Alle betrokkenen bij de klachtbehandeling ondertekenen een vertrouwelijkheidsovereenkomst.

reactietijd op klachten

Bij ontvangst van een klacht wordt een ontvangstbevestiging naar de indiener gestuurd met de verwachte reactietijd. GOED.academy reageert binnen vier weken na ontvangst van een klacht met een inhoudelijke reactie.

afhandeling van klachten binnen vastgestelde termijnen

Elke klacht wordt binnen vier weken beoordeeld en afgehandeld. Indien meer tijd nodig is voor onderzoek, wordt de indiener hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld met een verwachte datum voor afronding.

beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde

Indien de indiener niet tevreden is met de uitkomst van de klacht, kan hij/zij in beroep gaan bij een onafhankelijke derde. Deze onafhankelijke derde is een externe partij die op verzoek van de organisatie een bindende uitspraak doet over de klacht. Een voorbeeld van een onafhankelijke derde is Nasser Rashidi, onafhankelijke klachtenbemiddelaar.

verificatie van aanmelding bij een geschillencommissie

Indien de onafhankelijke derde een geschillencommissie, belangenvereniging of andere beroepsinstantie betreft, is aanmelding bij/lidmaatschap van deze organisatie geverifieerd. GOED.academy zorgt voor de verificatie en documentatie van het lidmaatschap van de geschillencommissie of beroepsinstantie, zoals bijvoorbeeld de nationale klachtencommissie onderwijs.

bindend oordeel van de beroepsinstantie

Het oordeel van de beroepsinstantie is bindend voor GOED.academy. Eventuele consequenties worden snel afgehandeld door de organisatie. Na ontvangst van het oordeel van de beroepsinstantie, wordt dit onmiddellijk geïmplementeerd en de indiener wordt geïnformeerd over de uitkomst en de genomen acties.

registratie en bewaartermijnen van klachten

Alle klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd in een beveiligd klachtenmanagementsysteem en bewaard voor een periode van ten minste vijf jaar. GOED.academy zorgt voor een nauwkeurige en veilige registratie van alle klachten en hun afhandeling.